Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Green Nutrition BV – Zakelijke Klanten

1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:
Verkoper: de besloten vennootschap Green Nutrition, gevestigd te (6921 RZ) Duiven aan de Impact 69-h, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 80189113.
Zakelijke Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die in de uitoefening van een beroep of bedrijf onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met Verkoper en/of een Overeenkomst met Verkoper aangaat.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Green Nutrition en Klant op grond waarvan Green Nutrition Producten levert, op welke titel dan ook.
Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Green Nutrition te leveren goederen en diensten.
Website: de websites inclusief webshops van Green Nutrition, waaronder doch niet uitsluitend shakebekers-bedrukken.nl
Dag: kalenderdag(en).
Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Green Nutrition en de Zakelijke Klant. Hieronder worden uitdrukkelijk de aanbiedingen en transacties begrepen die plaatsvinden via op of de Website. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Zakelijke Klant, hoe ook genaamd, wordt door Verkoper uitdrukkelijk afgewezen.
1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden en van de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Verkoper zijn vastgelegd en gelden slechts eenmalig.
1.5 In geval van nietigheid, vernietiging of anderszins niet van toepassing zijn van (een gedeelte van) één of meerdere bepaling(en) van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. In voorkomende gevallen wordt er zoveel mogelijk gehandeld in strekking met de nietige, vernietigde of niet van toepassing zijnde bepaling.
1.6 Verkoper is gerechtigd wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Voorwaarden aan de Zakelijke Klant zijn toegezonden.

2 Totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien een schriftelijke, door beide partijen ondertekende Overeenkomst wordt gesloten, dan wel indien Verkoper per e-mail of schriftelijk een opdrachtbevestiging stuurt naar Zakelijke Klant, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Verkoper en Zakelijke Klant.
2.3 Indien er geen schriftelijke Overeenkomst is gesloten en tevens geen opdrachtbevestiging is verzonden, dan zijn partijen desondanks gebonden indien Verkoper begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de order van de Zakelijke Klant en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Verkoper en Zakelijke Klant.
2.4 Zakelijke Klant is niet gerechtigd om deze Overeenkomst en/of daaruit vooruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

3 Prijzen en betaling

3.1 Tenzij anders vermeld, zijn prijzen in Euro en exclusief btw, overige kosten, op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, rechten en in- en uitvoerrechten. De Zakelijke Klant draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
3.2 Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren en kostprijselementen, zoals: in- en uitvoerrechten , vracht en assurantie, lossingkosten, heffingen en belastingen, grondstoffen, elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. Verkoper is bevoegd de overeengekomen prijzen aan te passen indien de prijs van de kostenfactoren is gestegen ten opzichte van de prijzen waarop de Overeenkomst is gebaseerd. Zakelijke Klant verplicht zich om een prijsstijging van 10% te accepteren.
3.3 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. De Zakelijke Klant zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Verkoper op te schorten.
3.4 Alle betalingstermijnen zijn fataal. Heeft binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de Zakelijke Klant direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Verkoper op de Zakelijke Klant, uit welken hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan zal de Zakelijke Klant boven het factuurbedrag de vanaf de vervaldag van de factuur de wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) verschuldigd zijn. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Zakelijke Klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief btw, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Verkoper om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn en onverminderd de kosten van gerechtelijke procedures of arbitrage.
3.5 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk bij Verkoper zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Zakelijke Klant zijn rechten verwerkt. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
3.6 Verkoper is te allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van Zakelijke Klant, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties, waaraan Zakelijke Klant verplicht is mee te werken.

4 Kortingen en kortingscodes

4.1 Verkoper geeft via verschillende kanalen kortingscodes uit welke kunnen worden gebruikt voor kortingen op Producten van Verkoper zoals vermeld bij de kortingscode.
4.2 Elke kortingscode is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag per Zakelijke Klant en per account slechts eenmaal worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
4.3 Als de waarde van de kortingscode hoger is dan het te betalen bedrag waar de kortingscode voor kan worden gebruikt, vervalt bij gebruik van de kortingscode de waarde van de kortingscode boven dat bedrag.
4.4 Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Het kan derhalve voorkomen dat een kortingscode niet (meer) gebruikt kan worden als de artikelen waarvoor deze kortingscode bedoeld is, uitverkocht zijn.
4.5 Kortingscodes kunnen niet met terugwerkende kracht worden gebruikt voor reeds bestelde en/of betaalde producten en/of diensten. Kortingscodes kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
4.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht kortingscodes ongeldig te maken, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude
4.7 Aan het in een bepaalde frequentie of gedurende een bepaalde periode ontvangen van kortingen en/of kortingscodes kunnen door de Klant geen rechten aan worden ontleent op meer of aanvullende kortingen of kortingscodes.
4.8 Verkoper behoudt zich het recht voor om Zakelijke Klanten in zijn algemeenheid dan wel een Zakelijke Klant in het bijzonder uit te sluiten van (het gebruik van) kortingen of kortingscodes, zoals maar niet beperkt tot gevallen van (poging tot) misbruik of fraude.

5 Levering en levertijden

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen af fabriek en reizen de Producten voor rekening en risico van de Zakelijke Klant.
5.2 Verkoper is gerechtigd tot het doen en afzonderlijk factureren van deelleveranties.
5.3 De opgegeven levertijden gelden bij wijze van benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van levertijden geeft de Zakelijke Klant geen recht op schadevergoeding, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper.
5.4 De Producten voldoen op het moment van levering aan de vereisten die conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving aan de Producten gesteld worden. Indien Zakelijke Klant de Producten buiten de Nederlandse landsgrenzen brengt dan wel aanbiedt dient de Zakelijke Klant zelf zorg te dragen voor conformiteit met de relevante wet- en regelgeving.

6 Reclame en kwaliteit

6.1 Reclamering ter zake van de hoeveelheid geleverde Producten en reclamering ter zake van manco’s of beschadigingen dient terstond na de levering te geschieden en door de Zakelijke Klant op het aan Verkoper te overhandigen ontvangstbewijs te worden aangetekend, waarna tevens binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen dient te worden gereclameerd. Reclamering ter zake van de kwaliteit of afwijkingen van de specificaties en overige reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na de levering schriftelijk en onder opgave van redenen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht op reclame en worden de reclames niet meer in behandeling genomen.
6.2 Reclames geven de Zakelijke Klant geen recht om zijn betaling op te schorten.
6.3 Het recht van reclame vervalt indien Zakelijke Klant de Producten heeft gebruikt en/of bewerkt in de ruimste zin des woords.
6.4 Indien de reclame gegrond is, zal de Verkoper te zijner keuze, hetzij een creditnota verzenden, hetzij een vervangend (soortgelijk) Product leveren, eerst na terugzending van de oorspronkelijk geleverde Producten. Tot (verdere) schadevergoeding is de Verkoper niet verplicht. Creditnota’s worden in beginsel alleen verrekend met openstaande facturen en pas door Verkoper uitbetaald wanneer er geen openstaande facturen, of andere verrekenbare vorderingen bestaan.
6.5 Rechtsvorderingen dienen door de Zakelijke Klant binnen 6 (zes) maanden na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7 Overmacht

7.1 Indien Verkoper door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Zakelijke Klant na te komen, wordt de termijn waarbinnen Verkoper haar verplichtingen dient na te komen met de duur van de overmacht situatie verlengd. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid, zoals, maar niet beperkt tot, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van bij Verkoper werkzame personen, stakingen, maatregelen van de zijde van de overheid, oorlogen, (maatregelen ter voorkoming van verspreiding van) epidemieën en pandemieën, uitvallen van machines en/of storingen, vertragingen aan de inkoopzijde of onmogelijkheid tot inkopen van bijvoorbeeld grondstoffen, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, wijzigingen in het assortiment van toeleveranciers, in- en uitvoerverboden of in- en uitvoerbelemmeringen, transportbelemmeringen, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van Verkoper als bij haar toeleveranciers.
7.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan 2 (twee) maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan 2 (twee) maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Verkoper nog niet is nagekomen.
7.3 In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op schadevergoeding.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle geleverde Producten, totdat al zijn vorderingen op de Zakelijke Klant ter zake van iedere Overeenkomst of anderszins volledig aan Verkoper zijn voldaan.
8.2 Zolang de eigendom van de Producten niet op de Zakelijke Klant is overgegaan, mag deze de Producten niet verkopen, verpanden, aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
8.3 Verkoper is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Zakelijke Klant zal aan Verkoper alle medewerking verlenen teneinde Verkoper in de gelegenheid te stellen haar eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
8.4 De Zakelijke Klant is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Verkoper te bewaren.
8.5 Indien de Zakelijke Klant met de betaling in gebreke is en de Verkoper deswege de geleverde Producten gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de Zakelijke Klant.
8.6 Indien en zolang Verkoper eigenaar van de Producten is, zal de Zakelijke Klant Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient Zakelijke Klant de derde te wijzen op de (eigendoms-)rechten van Verkoper.

9 Opschorting en ontbinding

9.1 Verkoper heeft, indien Zakelijke Klant tekort schiet in enige verplichting jegens Verkoper, of indien Verkoper redelijkerwijs mag verwachten dat de Zakelijke Klant tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, bijvoorbeeld indien zij verneemt dat de kredietwaardigheid van Zakelijke Klant daalt, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.
9.2 In het geval waarin de Zakelijke Klant:
• in staat van insolventie geraakt, failliet wordt verklaard, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
• onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
• overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
• komt te overlijden;
• enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;
is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

10 Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merken, handelsnamen en auteursrechten met betrekking tot Verkoper en haar Producten, zijn eigendom van Verkoper en/of van haar licentiegevers en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper en/of haar licentiegevers in geen geval gebruikt worden voor andere doeleinden dan voor het creëren van een product en/of dienst van Verkoper. Verkoper en haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.
10.2 De Zakelijke Klant vrijwaart Verkoper en haar licentiegevers voor aanspraken van derden op grond van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van portretrechten) die betrekking hebben op henzelf als ook op de foto’s of afbeeldingen van derden die zij toevoegen aan een Product van Verkoper.
10.3 Niets van de Website (waaronder begrepen de beelden, teksten, grafisch materiaal en logo’s) mag worden verveelvoudigd (waaronder downloaden) en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper en/of haar licentiegevers.
10.4 Niets van hetgeen in dit artikel is vervat zal worden uitgelegd als overdracht, of het verlenen van een licentie of ander (gebruiks-)recht, uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Verkoper en/of haar licentiegevers aan de Zakelijke Klant.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor de door de Zakelijke Klant dan wel derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Verkoper.
11.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt is tot de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. In de gevallen waarin de aansprakelijkheid van Verkoper gedekt wordt door haar verzekeraar, dan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt door het uitgekeerde bedrag.
11.3 Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.
11.4 De Zakelijke Klant zal Verkoper vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal Verkoper alle schade vergoeden die Verkoper lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst en de totstandkoming daarvan, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items -  0,00